ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Τα Top Ten του μήνα

1. SACRED BLOOD
ARGONAUTICA (2015)
2. WAR DANCE
WRATH FOR THE AGES (2015)
3. IRONSWORD
NONE BUT THE BRAVE (2015)
4. ENSIFERUM
ONE MAN ARMY (2015)
5. FOREFATHER
CURSE OF THE CWELLED (2015)
6. ISOLE
THE CALM HUNTER (2014)
7. WHISPERING WOODS
FAIRY WOODS (2011)
8. IMPERIA
SECRET PASSION (2011)
9. ELYSION
SOMEPLACE BETTER (2014)
10. JADED STAR
MEMORIES FROM THE FUTURE (2015)

Οι επιλογές του μήνα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

IRWIN TERENCE
Καλύπτοντας πάνω από χίλια χρόνια από τον Όμηρο ως τον Άγιο Αυγουστίνο, η Κλασική Σκέψη πραγματεύεται ένα τεράστιο πεδίο ζητημάτων, με τρόπο συνοπτικό, διαυγή και συναρπαστικό.
Στο βιβλίο εξετάζονται οι σημαντικότερες φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας - οι Προσωκρατικοί, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Στωικισμός, ο Επικουρισμός, ο Νεοπλατωνισμός - καθώς και άλλοι σημαντικοί διανοητές, όπως οι τραγικοί ποιητές, οι ιστορικοί και οι συγγραφείς ιατρικών πραγματειών της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και οι πρώτοι συγγραφείς του Χριστιανισμού. Ο Irwin συζητά ζητήματα φιλοσοφικού ενδιαφέροντος, όπως η ηθική, η θεωρία της γνώσης, η φιλοσοφία του νου και η φιλοσοφική θεολογία εντός του πνευματικού και ιστορικού πλαισίου τους. Το βιβλίο καλύπτει πολλές από τις σημαντικότερες περιοχές της αρχαίας σκέψης και τονίζει την ποικιλομορφία και τη συνέχεια της φιλοσοφικής σκέψης μετά τον Αριστοτέλη. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πλαίσιο
Περίοδοι
Ερωτήματα
Πηγές
ΟΜΗΡΟΣ
Η σπουδαιότητα του Ομήρου
Ο ιδανικός άνθρωπος και η ιδανική ζωή
Εαυτός και άλλοι
Προτεραιότητες
Προβλήματα της ομηρικής ηθικής
Θεοί και κόσμος
Θεοί και ηθικά ιδανικά
Δίας και κοσμική τάξη
Οι βασικές δυσκολίες στον Όμηρο
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η νατουραλιστική σκοπιά
Η φύση ως ύλη
Θεωρίες για τη φύση
Μεταβολή και σταθερότητα
Φύση και ιστορία
Φύση και ιατρική
Προβλήματα μεθόδου
Γενικοί νόμοι
Λόγος και επιχείρημα
Ηθική
Οι θεοί
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τάσεις
Τραγωδία και φυσιοκρατία
Πέρα από τη φυσιοκρατία
Φαινομενικότητα και φύση
Φύση και σκοπός
Φύση και κοσμική δικαιοσύνη
Φυσιοκρατία και ανθρώπινη φύση
Ερωτήματα σχετικά με τη νατουραλιστική ιστορία
Αποτελέσματα της φυσιοκρατίας
Ριζική αμφιβολία
Σύμβαση, αλήθεια και πραγματικότητα
Σκεπτικισμός, συμβασιοκρατία και ηθικότητα
Πολιτικές εντάσεις
Η ανάπτυξη της πολιτικής διαμάχης
Πρακτικά αποτελέσματα
Αναπάντητα ερωτήματα
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Η δίκη του Σωκράτη
Η υπεράσπιση του Σωκράτη
Σωκρατικές υποθέσεις
Σωκρατικά επιχειρήματα
Ηθικότητα και θρησκεία
Η ενότητα της ηθικότητας
Το πρόβλημα της δικαιοσύνης
Ευνόητες παρανοήσεις γύρω από το Σωκράτη
ΠΛΑΤΩΝ
Σωκράτης και Πλάτων
Η θεωρία του σωκρατικού επιχειρήματος
Έρευνα και ανάμνηση
Γνώση και γνώμη
Η θεωρία του σωκρατικού ορισμού
Οι αισθήσεις
Ερωτήματα σχετικά με τις Ιδέες
Η θεωρία της σωκρατικής γνώσης
Η απάντηση του Πλάτωνα στο σκεπτικισμό
Ψυχή και σώμα
Η ψυχή και ο εαυτός
Το πρόβλημα της δικαιοσύνης
Λόγος και επιθυμία
Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης
Αρετή και φιλοσοφία
Γνώση, ηθική και πολιτική
Γνώση και ελευθερία
Ο κόσμος
Παρανοήσεις του Πλάτωνα
Η σημασία του Πλάτωνα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ο Αριστοτέλης και οι πρόδρομοί του
Παρατήρηση και εμπειρία
Φιλοσοφικό επιχείρημα
Φύση και μεταβολή
Μορφή και ύλη
Αίτια
Φύση και μορφή
Ψυχή και σώμα
Δυϊσμός και υλισμός
Το ανθρώπινο αγαθό
Ευδαιμονία και αρετή
Η αρετή και το καλό των άλλων
Ηθική και κοινωνία
Ηθική και αυτάρκεια
Η σημασία του Αριστοτέλη
ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο ελληνιστικός κόσμος
Επίκουρος: γενικές επιδιώξεις
Η πρόκληση του σκεπτικισμού
Η προσφυγή στις αισθήσεις
Αίσθηση και επιστήμη
Ατομική θεωρία και ψυχή
Οι θεοί
Αναγκαιότητα και ελευθερία
Ηδονή, ευδαιμονία και αρετή
Ερωτήματα σχετικά με την επικούρεια ηθική
Η συνοχή του συστήματος
ΣΤΩΙΚΙΣΜΟΣ
Το στωικό σύστημα
Το πρόβλημα του κριτηρίου
Φύση, μορφή και ύλη
Φύση και κοσμική τάξη
Ντετερμινισμός και ελευθερία
Φύση, ευτυχία και αρετή
Εαυτός και κοινωνία
Στωική αποστασιοποίηση
Εαυτός και κόσμος
Συμπέρασμα
ΠΛΩΤΙΝΟΣ
Η αναβίωση του πλατωνισμού
Το σύμπαν του Πλωτίνου
Μορφή και ύλη
Ψυχή
Νους
Το Ένα
Απορροή από το Ένα
Ύλη και κακό
Η Ψυχή και ο εαυτός
Η σημασία του Πλωτίνου
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Εισαγωγή
Πρώιμος Χριστιανισμός
Χριστιανική ηθική διδασκαλία
Ανθρώπινη φύση
Το έργο του Χριστού
Το πρόσωπο του Χριστού
Το δόγμα του Θεού
Ο Αυγουστίνος και το περιβάλλον του
Μανιχαϊκός δυϊσμός
Κριτική στο μανιχαϊσμό
Νεοπλατωνισμός
Νεοπλατωνισμός και Χριστιανισμός
Η τελική θέση του Αυγουστίνου
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Εκδόσεις: ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
 

Θησαυροί από το 

παρελθόν

1. ELOY
FLOATING (1974)
2. NEKTAR
RECYCLED (1975)
3. HAWKWIND
WARRIOR OF THE EDGE OF TIME (1975)
4. CAMEL
MOONMADNESS (1976)
5. RAMSES
ETERNITY RISE (1978)
6. TANGERINE DREAM
RUBYCON (1975)
7. GYPSY
GYPSY (1970)
8. NOVALIS
BRANDUNG (1977)
9. DRUID
TOWARD THE SUN (1975)
10. FANTASY
BEYOND THE BEYOND PLUS... (1974)